Duiven

Maatregelen vogelgriep Abbega, Kamperveen en Hiaure

 

Maatregelen tegen vogelgriep

In Nederland en een aantal andere Europese landen is bij wilde vogels en pluimveebedrijven vogelgriep ontdekt. Het gaat om het zeer besmettelijke type H5N8. De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. En om het risico op besmetting tegen te gaan. Rondom de besmette bedrijven gelden aanvullende maatregelen.

Maatregelen Abbega, Kamperveen en Hiaure

Vervoersverbod

Rond de besmette bedrijven in Abbega en Kamperveen is een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld. In dit gebied geldt een vervoersverbod. Dit vervoersverbod geldt onder andere voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Bekijk de kaart met vervoersmaatregelen die gelden.

Bezoekersregeling

Buitenstaanders mogen geen vogelverblijfplaatsen bezoeken. Ook is het voor buitenstaanders verboden het erf te bezoeken van een bedrijf waar vogels gehouden worden. Alleen voor bijvoorbeeld een dierenarts geldt een uitzondering. Kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels moeten ervoor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de vogels.

Verbod op tentoonstellen pluimvee en watervogels

Het is verboden om pluimvee en watervogels van verschillende eigenaren op 1 plek samen te brengen of tentoon te stellen. Bijvoorbeeld op een jaarbeurs, markt of tentoonstelling.

Jachtverbod op watervogels

In Abbega en Kamperveen is het jagen op watervogels in het toezichtsgebied verboden. Ook de jacht waarbij watervogels kunnen worden gestoord is verboden. Bijvoorbeeld het jagen op hazen in een gebied met veel watervogels.

Maatregelen Biddinghuizen

Vervoersverbod rondom besmette bedrijven

Rond de besmette bedrijven in Biddinghuizen is een beschermings- en toezichtsgebied ingesteld. In dit gebied (van ongeveer 10 kilometer) geldt een vervoersverbod. Dit vervoersverbod geldt voor onder andere pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Bekijk de kaart met vervoersmaatregelen die gelden.

Sinds 9 december 2016 zijn de maatregelen in het toezichtsgebied versoepeld voor varkenshouders , melkveehouders en vleeskalverhouders met hobbyvogels. Deze veehouders kunnen hun runderen of varkens weer van het bedrijf afvoeren zonder aanvullende voorwaarden.

Er zijn 2 slachthuizen voor pluimvee in dit gebied aangewezen, waardoor  hun activiteiten kunnen blijven plaatsvinden. Wel gelden er strikte voorwaarden. Zo kan bijvoorbeeld alleen pluimvee van buiten het toezichtsgebied via een aangewezen route (corridor ) worden aangevoerd. En de dieren moeten nog dezelfde dag worden geslacht.

Daarnaast krijgen de nog operationele legpluimveebedrijven in het afgesloten gebied de mogelijkheid hun consumptie-eieren te vervoeren. Dit kan alleen onder strikte hygiënevoorwaarden naar een door de NVWA aangewezen eierpakstation in Nunspeet.

Bezoekersregeling

Buitenstaanders mogen geen vogelverblijfplaatsen bezoeken. Ook is het voor buitenstaanders verboden het erf te bezoeken van een bedrijf waar vogels gehouden worden. Alleen voor bijvoorbeeld een dierenarts geldt een uitzondering. Kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels moeten ervoor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de vogels.

Verbod op tentoonstellen pluimvee en watervogels

Het is verboden om pluimvee en watervogels van verschillende eigenaren op 1 plek samen te brengen of tentoon te stellen. Bijvoorbeeld op een jaarbeurs, markt of tentoonstelling.

Jachtverbod op watervogels

Het jagen op watervogels is verboden in het toezichtsgebied rond Biddinghuizen. Ook de jacht waarbij watervogels kunnen worden gestoord is verboden. Bijvoorbeeld het jagen op hazen in een gebied met veel watervogels.

Landelijke maatregelen tegen vogelgriep

Vooral pluimvee, watervogels en loopvogels zijn een risico voor de verspreiding van vogelgriep naar commerciële pluimveebedrijven. Daarom gelden de landelijke maatregelen alleen nog voor houders van risicovogels.

Aanvullende maatregelen voor eendenbedrijven en kalkoenenbedrijven

Voor eenden- en kalkoenenbedrijven gelden extra maatregelen:

  • Eendenbedrijven moeten een hygiëneprotocol naleven voor strooisel. Een onderdeel hiervan is het afdekken van de opslag van strooisel. Ook moeten eendenbedrijven het materiaal schoonmaken dat ze gebruiken om het strooisel de stal in te brengen. Dit moet iedere keer voordat het materiaal de stal in wordt gebracht.
  • Het vervoeren van eenden of kalkoenen naar de slacht mag alleen binnen 24 uur na een inspectie door een dierenarts.
  • Per transport van of naar een kalkoen- of eendenbedrijf mag maximaal 1 bedrijf met pluimvee worden bezocht.

Ophokplicht en afschermplicht

In heel Nederland geldt een ophok- en afschermplicht voor risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels. Dit geldt voor:

  • bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees en eieren;
  • bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet.

Dat betekent dat deze bedrijven hun dieren binnen moeten houden.

Eigenaren van hobbyvogels, die als risicovogel zijn genoemd, moeten voorkomen dat de dieren in contact komen met wilde (water)vogels of met vogelpoep. Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

Bezoekersregeling

De bezoekersregeling geldt op landelijk niveau alleen voor risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels.

Verbod op tentoonstellen pluimvee en watervogels

Het verbod op tentoonstellingen geldt op landelijk niveau alleen voor risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels.

Jachtverbod op watervogels

Het jachtverbod is op 9 december 2016 ingetrokken. Het jachtverbod blijft wel gelden in het toezichtsgebied rond Biddinghuizen, Abbega en Kamperveen.